top of page

Paneller

27-29 Haziran 2019 

German Marshall Fund Brüksel Forumu

 

DPK kurucularından Rana Birden Çorbacıoğlu, dünyanın sayılı düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund tarafından düzenlenen Brüksel Forumu’na katıldı.

17 Mayıs 2019

Eşitlik ya da Eşit(siz)lik: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Akademi ve Medya Paneli- Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi

DPK İnisiyatifi’nin 2019 yılındaki ikinci panel etkinliği 17 Mayıs 2019 tarihinde Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. ‘Eşitlik ya da Eşit(siz)lik: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Akademi ve Medya’ başlığını taşıyan panelde sunulan bildiriler, DPK olarak medya, siyaset ve akademi gündemine taşımaya gayret ettiğimiz, çok temel sorunları tartışan metinlerdi. Bu panelin bizler açısından diğer bir önemi de, aynı 8 Mart panelimizde olduğu gibi, Ocak 2019’da menfur bir saldırı sonucu yitirdiğimiz, Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi sevgili Ceren Damar Şenel’in anısına ithaf edilmiş olmasıydı. Ceren Damar Şenel’in babası aramızdaydı ve panelimizin açılış konuşmasını yaptı. 

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Kaygusuz’un moderatörlüğündeki panelin ilk sunumunda, Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği, (DEMİS)’nden Dr. Çiğdem Üstün, ‘Kadın ve erkek temsili açısından prime time tartışma programları’ başlıklı sunumunda, 2018 sonbahar aylarında yürüttüğü alan çalışmasının verilerini paylaştı ve özellikle ana akım medyadaki kadın temsili sorununun boyutlarını ortaya koydu. İkinci olarak TED Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz ve TOBB-ETÜ’den Prof. Dr. Birgül Demirtaş, ‘Türkiye’de Uİ disiplininde kadın akademisyen olmak: Cam tavanlar ve fildişi bodrumlar’ başlıklı çalışmalarında, yine yakın dönemde Türkiye üniversitelerinin Uİ bölümlerinde yürüttükleri alan çalışmasının verilerini paylaşarak, Türkiye’de kadın akademisyenlerin akademide yükselme, bağımsız çalışma yürütme, yönetici konumuna gelme gibi açılardan yaşadıkları sorunları ortaya koydular. Son olarak Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Ayşe Ömür Atmaca ve Doç. Dr. Pınar Gözen Ercan, ‘Uluslararası Güvenliği Yeniden Düşünmek: Uluslararası İlişkiler Disiplininde Feminist Eleştiriler’ başlıklı çalışmalarında, kadın görünürlülüğünün Uİ’nin temel kavramı olan güvenlik kavramına ne tür katkılar sunduğunu tartışan kuramsal bir tartışma yaptılar.

16 Mayıs 2019

Kadınlar ve Siyaset: Haklarımızı Kaybetmemek 

DPK kurucularından Zeynep Alemdar, Maçka Komşu Kapısı Derneği ve OPUS NOESIS ekibiyle bir araya gelerek “Haklarımızı Kaybetmemek: Kadınlar ve Siyaset” başlıklı bir konuşma yaptı.
Türkiye, son on yıldır, uluslararası kadın-erkek eşitsizliği endekslerinin hiç birinde yerini iyileştirememiştir. Gelir ve gelişme seviyesi kendisiyle karşılaştırılabilir olan ülkeler arasında da özellikle kadınların siyasete katılımı bakımından en alt sıralardadır. Köklü bir sivil toplum geleneğine sahip, resmi anlaşmalarda kadının yerini önceleyen bir ülkede kadınların siyasetin ve karar alma mekanizmalarının bu kadar dışında kalmasını sistemin içinde bulunan  kadın politikacılar nasıl yorumlamaktadır? İçinde bulunduğumuz dönemde yeni yöntemler bulabilmek için yerel ve uluslararası ağların etkileşimi nasıl olabilir ve sivil toplumun önünde ne gibi olanaklar vardır?

3 Nisan 2019

Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi Kurucularından Dr. Christina Bache, kadınların barış ve geçiş süreçlerine katılımı konusunda Avrupa Parlamentosu Vatandaş Hakları ve Anayasal İşler Politika Departmanı için hazırladığı raporu Parlamento’da sundu

Avrupa Parlamentosu Vatandaş Hakları ve Anayasa İşler Politika Departmanı tarafından FEMM Komitesinin talebi üzerine hazırlanan bu çalışma, kadınların barış ve geçiş süreçlerine, karar alma aşamalarında da yer alarak nasıl etkili olduklarını açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Kapsayıcı barış süreçleri sadece toplumun çeşitliliğini daha iyi yansıtmamakla kalmaz, aynı zamanda barışın kalıcılığını ve kalitesini de arttırır.
Fakat, karar verme yetkisinin barışı değil savaşı sürdürenlere verilmesi, çoğu silahlı çatışma sürecinde tekrar eden bir durumdur. Bu bağlamda rapor, kırılganlık ve silahlı çatışmalar hakkında mevcut verileri sunmakta ve küresel silah ticaretini değerlendirmektedir.
Birleşmiş Milletler 1325 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulamasında kaydedilen ilerlemeleri ve onu takip eden kararları inceleyen araştırma aynı zamanda küresel taahhütleri, Avrupa Birliğinin Kadın, Barış ve Güvenlik ajandasını ne ölçüde uyguladığını; Ulusal Eylem Planlarını ve küresel barış ve güvenlik göstergelerini ele almaktadır. Raporda aynı zamanda, kadınların barış ve geçiş süreçleri de dahil olmak üzere barış yapma süreçlerine anlamlı katılımları ve bunu engelleyen veya arttıran faktörler araştırılmaktadır. Çalışma savaşın kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini vurgularken, Ruanda ve Suriye örnekleri üzerinden kadınların barış yapma süreçlerine katılımına dikkat çekmektedir. Son olarak, rapor sürdürülebilir barışı sağlamak ve geleneksel güvenlik perspektiflerini destekleyen küresel güç dinamiklerini dönüştürmek için öneriler sunmaktadır.
Dr. Christina Bache’nin kadınların barış ve geçiş süreçlerine katılımı konusunda Avrupa Parlamentosu Vatandaş Hakları ve Anayasal İşler Politika Departmanı için hazırladığa rapora buradan ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2019

DPK’dan Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Rapor

AP’nin Türkiye’nin Katılım Müzakereleri Sürecinin Askıya Alınması Kararı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı Raporu Türkiye-AB ilişkilerinde Mart ayında iki önemli gelişme yaşandı. Avrupa Parlamentosu’nda, halen donmuş durumda olan müzakere sürecinin askıya alınmasını öneren Rapor kabul edildi ve bu oylamanın ardından iki gün ve dört yıllık bir aradan sonra ilk kez Türkiye-AB İlişkilerinin en üst düzey karar organı olan AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplandı. Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinden Doç. Dr. Özlem Kaygusuz ve Doç. Dr. Başak Alpan gelişmelerin arka planını açıkladılar ve ilişkilerin canlanmasının gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini değerlendirdiler.

14 Mart 2019

Diplomaside Kadınlar Paneli: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması-İstanbul

Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü İstanbul’da Kadın Diplomatlarla kutladı. İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) İstanbul AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle 14 Mart 2019 tarihinde düzenlenen, “Diplomasi’de Kadın” başlıklı panelde, Romanya, İsveç ve Birleşik Krallık konsolosları, BM Kadın Birimi, Dışişleri ve akademiden katılımcılar yer aldı. Panelin açılış konuşmalarını İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi’nin kurucusu Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Alemdar gerçekleştirdi. Doç. Dr. Zeynep Alemdar, beş yıl önce bu inisiyatifi kurmaya karar verdiklerinde panelin katılımcıları gibi dikkate değer kadınları bir araya getirip, tüm bu kutuplaşma ve nefret söylemleriyle dolu dünyayı sarsmak, kadınların diplomasiye ve barış yapım süreçlerine nasıl katkı sunabileceğini göstermek ve yeni nesillere arka planda kalmış rol modelleri tanıtmak amaçlarıyla yola çıktıklarını belirtti. Bugün, devlet başkanlarının yalnızca yüzde 5,8’inin ve parlamenterlerin de yalnızca yüzde 23’ünün kadın olduğunu, daha fazla kadın diplomat ve parlamenterin olduğu ülkelerde daha az çatışma ve savaş yaşandığını dile getiren Alemdar, bu sebeple daha az çatışma için daha fazla kadın diplomat ve parlamentere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Doç. Dr. Zeynep Alemdar, kadınların temsil edilmediği sürece barışın elde edilemeyeceğinin altını çizerek sözlerini sonlandırdı. Panel, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın moderatörlüğünde Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Romanya’nın İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba, İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Birleşik Krallık’ın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Cinsiyet ve İnsani Yardım Uzmanı Iris Bjorg Kristjansdottir ve Prof. Dr. Şule Kut’un konuşmalarından oluştu. Panelle ilgili daha fazla detaya bu linkten ulaşabilirsiniz.

8 Mart 2019 

Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması-Ankara TED Üniversitesi

Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi ve TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü Ankara’da TED Üniversitesinde düzenlenen panel ile kutladı.  8 Mart Ankara panelimiz, Ocak 2019’da menfur bir saldırı sonucu yitirdiğimiz, Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi sevgili Ceren Damar Şenel’in anısına ithaf edildi. Ceren’in babası da aramızdaydı ve açılış konuşmasını yaptı.
İzmir Politikalar Merkezi’nden Doç. Dr. Bezen Balamir Coşkun’un Türkiye’de Kadın Hareketleri başlıklı çalışmasıyla başlayan panel, Dr. Burcu Özdemir Sarıgil’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yerelleşmesi: Trabzon ve Hatay Örnekleri konulu sunumuyla sürdü.

bottom of page